ഹനുമാൻ പ്ലോവർ പക്ഷിയെ 86 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു സ്പീഷിസായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു

ഹനുമാൻ പ്ലോവർ ഇപ്പോൾ ഭീഷണിയിലാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഇത് താമസിക്കുന്നത്