ജാർഖണ്ഡ് മന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ്റെ ഭാര്യാസഹോദരി ജെഎംഎം വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു

അതേസമയം ജാർഖണ്ഡിലെ 14-ൽ 11 സീറ്റുകളിലേക്കും ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ബ്ലോക്ക് ഇതുവരെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല