അനുഷ്‌ക ശർമ്മ ഒരു ഉരുക്കുവനിതയും വിരാട് കോഹ്‌ലി ഉരുക്ക് മനുഷ്യനുമാണ്: ഷോയിബ് അക്തർ

നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മോശമായ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത്,