അമ്പലമാണോ എന്ന് സംശയം; യു പിയിലെ മഥുര ഷാഹി ഈദ്‌ ഗാഹ്‌ മസ്ജിദിലും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ്‌ ഇന്ത്യ പരിശോധന നടത്തും

കാശി ജ്ഞാൻവാപി മസ്ജിദിന് പിന്നാലെ, മഥുര ഷാഹി ഈദ്‌ ഗാഹ്‌ മസ്ജിദിലും സ്ഥലപരിശോധന നടത്താന്‍ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ്‌ ഇന്ത്യക്കു