ലിംഗമാറ്റങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതിലേക്ക് റഷ്യ നീങ്ങുന്നു; ബില്ലിന് സ്റ്റേറ്റ് ഡുമ അംഗീകാരം നൽകി

ലിംഗമാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന ട്രാൻസ്‌സെക്ഷ്വലലിസത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിൽ 330 ഡോളറിന് കുറഞ്ഞ