കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്നു; സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോവിഷീൽഡിന്റെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുന്നു

ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ, അപകടസാധ്യതയുള്ള ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്‌തു, അതിനാൽ ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോവിഷീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും