പർവതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിന്നും ചൈന ശേഖരിച്ച വിത്തുകൾ വീണ്ടും മുളയ്ക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ കഥ

അതിനുമുമ്പ്, 15 ഇനം സസ്യങ്ങൾ മാത്രമേ 6,100 മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂവെന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.