എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 56 വയസ്സ്, പെൺകുട്ടിക്ക് 24 വയസ്സ്; രണ്ടാം വിവാഹ വാർത്തകൾ ശരിയാണെന്ന് ബാബ്ലൂ പൃഥ്വീരാജ്

എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 56 വയസ്സ്, പെൺകുട്ടിക്ക് 24 വയസ്സ്, അവൾ വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായിട്ടും ഞാൻ താമസിച്ചു, അവൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട്