19,000-ലധികം കടലിനടിയിലെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ റഡാർ സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തി

സമുദ്ര സജ്ജീകരണങ്ങൾ ലോകത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്നും അവയെക്കുറിച്ച് ഇനിയും എത്രമാത്രം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാണ്