വൈറസ് വായുവിലൂടെ പകരുന്നതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വൈകി; കോവിഡ് അബദ്ധം വെളിപ്പെടുത്തി സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ

നേരത്തെ ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ വായുവിലൂടെയുള്ളതായി ലേബൽ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഏജൻസിക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു