ഫിൻലൻഡ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി സന്ന മരിൻ രാഷ്ട്രീയം വിടുന്നു

2019-ൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായി മാറിയ മാരിൻ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഫിൻലൻഡിന്റെ വിജയകരമായ