സൂര്യകുമാർ ഇന്ത്യക്കാരനായത് ഭാഗ്യം; അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലായിരുന്നെങ്കിൽ..; സൽമാൻ ബട്ട് പറയുന്നു

പാക്കിസ്ഥാനിലെ ക്രിക്കറ്റ് സജ്ജീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച ബട്ട്, ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് സൂര്യകുമാറിനെ 'ഭാഗ്യവാനാണെന്ന്' വിശേഷിപ്പിച്ചു.