ബ്രിജ് ഭൂഷൺ എനിക്ക് ഒരു സഹോദരനെപ്പോലെ; പുതിയ ഡബ്ല്യുഎഫ്‌ഐ മേധാവി സഞ്ജയ് സിംഗ് പറയുന്നു

സഞ്ജയ് സിംഗ് അത് സമ്മതിച്ചു. “ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഒരു മൂത്ത സഹോദരനെയും ഇളയ സഹോദരനെയും പോലെയാണ്. അദ്ദേഹം ഞാനും