തരൂർ വിദ്യാസമ്പന്നനും ലോക പരിചയമുള്ളയാളും; പിന്തുണയുമായി മുതിർന്ന നേതാവ് സെയ്ഫുദ്ദീൻ സോസ്

കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിക്ക് തീർച്ചയായും തരൂർ യോഗ്യനാണെന്നാണ് സെയ്ഫുദ്ദീൻ സോസ് പറയുന്നു.