ഇറാന്റെ എസ്-300 എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തിന് നേർക്ക് നടന്നത് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം

നാശനഷ്ടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ്, ഇരുപക്ഷവും അവകാശവാദങ്ങൾ നിഷേധിച്ചതിനാൽ ഇസ്രായേൽ എന്ത് ആയുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന്