ബിജെപി ദലിതുകളുടെയും പിന്നാക്കക്കാരുടെയും അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്; സംവരണ നയത്തെക്കുറിച്ച് അഖിലേഷ് യാദവ്

1994-ൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റ്-1916-ൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.