മതപരിവർത്തനം ഗൗരവമുള്ള വിഷയം; രാഷ്ട്രീയമാക്കരുത്: സുപ്രീം കോടതി

നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കുകയും പൗരന്മാരുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും