എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ആർസിയും ലൈസൻസും നൽകാൻ സാധിക്കാത്തത്; മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന്റെ വാക്കുകൾ

എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ആർസി ബുക്കും ലൈസൻസും കേരളത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ.