ഈ വർഷം ചൈനയെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാകും; റിപ്പോർട്ട്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള മറ്റ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായ ചൈനയിലും യുഎസിലും അതിവേഗം പ്രായമാകുന്ന ജനസംഖ്യയുണ്ട്.