കേരള മാതൃകയിൽ മിനിമം താങ്ങുവില നിശ്ചയിക്കണം; ബിഹാറിൽ കർഷകർ നൂറുകണക്കിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചാക്കുകൾ റോഡിൽ എറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ചു

പച്ചക്കറികൾക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾക്കും കേരളത്തിലെ മാതൃകയിൽ മിനിമം താങ്ങുവില നിശ്ചയിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.