കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നില്ല; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഖാർഗെ

ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നാമകരണം ചെയ്യുന്നില്ല. ആര് നയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഒരുമിച്ച് പോരാടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു