ഭിന്നത മറനീക്കി; ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തില്‍ നിന്ന് കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നു

ദീർഘകാലമായി സംസ്ഥാന ബിജെപിയിൽ പുകയുന്ന അതൃപതിയാണ് നേതാക്കളുടെ വിട്ടുനില്‍ക്കലിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. കേരളാ ഘടകത്തിന്റെ അവ