ഒരു പ്രത്യേക പ്രായത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ആരെയും വേദനിപ്പിച്ചില്ല; ഞാൻ ഞാനാണ്: ശ്രുതി ഹാസൻ

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്‌ട്രിയിൽ ചേരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പറയാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന്അവർ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നു