ട്യുണീഷ്യയിലെ വിദേശ ഇടപെടലിനെതിരെ ജനക്കൂട്ടം അണിനിരക്കുന്നു

2023 ഏപ്രിലിൽ, രാജ്യം ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് കൈസ് സെയ്ദ് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും ടുണീഷ്യൻ പരമാധികാരത്തെ