വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ഉപേക്ഷിച്ചോ; നിർമ്മാതാവ് കൂടിയായ ചാർമി കൗർ പറയുന്നു

"കിംവദന്തികൾ കിംവദന്തികൾ! എല്ലാ കിംവദന്തികളും വ്യാജമാണ്. സിനിമയുടെ പുരോഗതിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു." - ചാർമി കൗർ എഴുതി.