2023 ഏപ്രിൽ 1-ന് മുമ്പ് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ പാൻ കാർഡുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകും

നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ അത് പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമെന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു