രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്; പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എക്ക് സിപിഐയുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെയ്യ്ത രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിൽ നടപടികളിലേക്ക് സി പി ഐ കടക്കുന്നു . പി.ബാലചന്ദ്രൻ എം.എൽ.എക്ക് പാർട്ടി