”ഒരു രാജ്യം,ഒരു യൂണിഫോം പോലീസിന്’; പുതിയ ആശയവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

'ഒരു രാജ്യം,ഒരു യൂണിഫോം പോലീസിന് എന്നത് ഒരു ആശയം മാത്രമാണ്. ഞാന്‍ അത് നിങ്ങളുടെ മേല്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നില്ല.