ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് 57 രാജ്യങ്ങൾ വിസ രഹിത പ്രവേശനം നൽകുന്നു; ഏതൊക്കെ എന്നറിയാം

ആറ് വർഷത്തെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം യുകെ ഒടുവിൽ വഴിത്തിരിവായി, ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്കിംഗിൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക്