സർക്കാർ സ്‌കൂളിൽ 12 പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു; യുപിയിൽ കംപ്യൂട്ടർ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

പ്രതികൾക്കെതിരെ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ (അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ) നിയമം, പോക്‌സോ (ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കൽ)