നോക്കി നില്‍ക്കെ കടലിന്‍റെ നിറം മാറി;ആശങ്കയിലായി നഗരവാസികൾ

ഒകിനാവ: ബിയര്‍ ഫാക്ടറിയില്‍ നിന്നുള്ള ലീക്കിന് പിന്നാലെ നിറം മാറി ഒരു തുറമുഖം. ജപ്പാനിലെ ഒകിനാവ തുറമുഖത്തോട് ചേര്‍ന്നുള്ള കടലിന്‍റെ