ഓക്ക്‌ലൻഡ് ഓപ്പൺ: നവാരോയെ വീഴ്ത്തി നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ ഗൗഫ് ഫൈനലിൽ

പിന്നീട്, നിലവിലെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യൻ അരിന സബലെങ്ക ബ്രിസ്‌ബേൻ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ വിക്ടോറിയ അസരെങ്കയെ