ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ ഭഗവദ് ഗീതയും രാമായണവും വായിപ്പിക്കാൻ ഗർഭ സംസ്‌കാർ’ ക്യാമ്പയിനുമായി ആർഎസ്‌എസ് അനുബന്ധ സംഘടന

സംസ്‌കൃതത്തിൽ ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാനും ഭഗവദ്ഗീത, രാമായണം, മറ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നിവ വായിക്കാനും ഗർഭിണികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന്