ബിജെപിയെ കാണുന്നത് ഗുരുവായി; എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു: രാഹുൽ ഗാന്ധി

വരെ എന്റെ ഗുരുവായി ഞാൻ കരുതുന്നു. അവർ എനിക്ക് വഴി കാണിക്കുകയും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു"-