സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പോലെ കുട്ടികളില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നികുതി ചുമത്തുക ; റഷ്യൻ എംപി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

ഇതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു നികുതി ഏർപ്പെടുത്തണോ? അത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായ പണം ഇല്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം