ശബരിമല പോയ അനുഭൂതി; ‘മാളികപ്പുറം’ സിനിമയെ പ്രശംസിച്ച് സന്ദീപ് വാര്യർ

മാളികപ്പുറം പതിനെട്ടാം പടി കയറുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയും. മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. ശബരിമല പോയ അനുഭൂതി. ഉണ്ണിക്കും മാളികപ്പുറത്തിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.