വിവാഹം ചെയ്തത് 40 വയസ് അധികമുള്ള ഒരാളെ; പരിഹാസങ്ങളെയും വിമർശനങ്ങളെയും തള്ളി യുവതി

ഇപ്പോൾ താനും ഭർത്താവും ഒരു വയസുള്ള മോളും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് കഴിയുന്നത്. തങ്ങളുടെ കുടുംബം ഹാപ്പിയാണ്.