ഭൂരിപക്ഷം അമേരിക്കൻ ജനതയും ജോ ബൈഡൻ രണ്ടാം തവണ അധികാരത്തിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; സർവേ റിപ്പോർട്ട്

ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ രാജ്യത്തെ യോഗ്യരായ 58% വോട്ടർമാരും ബിഡൻ മത്സരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.