നക്സലിസം ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അവസാന കാലത്തിൽ; മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തുടച്ചുനീക്കപ്പെടും: അമിത് ഷാ

സത്യസന്ധമായ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രാദേശിക പരാതികളും ക്രിയാത്മകവും സംവേദനക്ഷമവുമായ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ