ഞങ്ങൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു; മികച്ച ഒറിജിനൽ ഗാനത്തിനുള്ള ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ നാട്ടു നാട്ടു നേടിയതിൽ ‘ആർ ആർ ആർ’ ടീം

അതിൽ സിനിമയുടെ അഭിനേതാക്കളായ രാം ചരൺ, ജൂനിയർ എൻടിആർ എന്നിവരും ഗാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.