സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ ദേശീയ ജാതി സെൻസസ് നടത്തണം: രാഹുൽ ഗാന്ധി

മോദി സർക്കാർ ജാതി സെൻസസ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ, കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചാലുടൻ അത് നടത്തുമെന്നും അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും