ഐഎഫ്എഫ്കെ: സുവർണ്ണ ചകോരം ബൊളീവിയൻ ചിത്രം ‘ഉതാമ’യ്ക്ക്; ജനപ്രിയ ചിത്രമായി ‘നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം’

ഏറ്റവും മികച്ച മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള നെറ്റ്പാക് പുരസ്കാരം മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത അറിയിപ്പിനും ലഭിച്ചു.