നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 690 സർവ്വകലാശാലകളും 34,000 കോളേജുകളും; പാർലമെന്റിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ (യുജിസി) ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ആയ NAAC ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും കോളേജുകളുടെയും അക്രഡിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത്.