ബഹറിനിന്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കുരങ്ങുപനി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു

ബഹറിനിന്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കുരങ്ങുപനി കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. രോഗി, 29 കാരനായ ഒരു പുരുഷ പ്രവാസി,