മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പീഡിപ്പിച്ചു; പഞ്ചാബിൽ സർക്കാർ സ്‌കൂൾ അധ്യാപകനെ അറസ്റ്റുചെയ്തു

സ്കൂൾ സമയത്ത് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് സത്നാം സിംഗ് എന്ന അധ്യാപകനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ