രാമരാജ്യം വരുന്നു, തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക; ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക: ജനങ്ങളോട് മോഹൻ ഭാഗവത്

എല്ലായിടത്തും രാമനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം ഏകോപിപ്പിക്കണം. ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക എന്നതാണ് മതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥ

പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ അസന്തുഷ്ടരാണ്; വിഭജനം ഒരു തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു: മോഹൻ ഭഗവത്

ഇത് 1947-ന് (വിഭജനത്തിന് മുമ്പ്) ഭാരതമായിരുന്നു. ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞവർ, അവർ ഇപ്പോഴും സന്തുഷ്ടരാണോ?