രാജ്യത്തെ കടുവകളുടെ പ്രധാന ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ മൊബൈൽ ടവറുകൾ വേണ്ട; അനുമതി നൽകാതെ കേന്ദ്രം

ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഡ്രോയിംഗുകൾ / സ്കെച്ചുകൾ, ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന