മിയാമി ഓപ്പൺ : മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ കലിനീനയ്‌ക്കെതിരെ സബലെങ്കയ്ക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവി

ഈ മികച്ച കളിക്കാർക്കെതിരെ വലിയ സ്റ്റേജുകളിൽ കളിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്,” കലിനീന പറഞ്ഞു. “ഇന്ന് ഞരമ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ