മെൽബണിലെ മൂന്ന് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്ത സംഭവം; ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സർക്കാരിനോട് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ

കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മാത്രമല്ല, തുടർന്നുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തടയാൻ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു.