ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എന്തും കാണിച്ചാൽ അത് ഡബ്ബിംഗിന്റെ സമയത്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത്: മീനാക്ഷി

ഞാൻ ക്ലൈമാക്‌സിലെ ആ പാട്ട് മുഴുവൻ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് അത് മുഴുവൻ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ വഴക്ക് നടക്കുന്ന